771 Řízení o přestupcích v prvním stupni, webinář

05. 10. 2023
2000 Kč

Online od 8:00 – 14:30

číslo akreditace: AK/PV-709/2022

Výklad paní lektorky je zaměřen na obecnou úpravu přestupkového práva a má být především nápomocen zejm. úředníkům ÚSC, členům komisí pro projednávání přestupků a případně též starostům, kteří zajišťují výkon státní správy v oblasti přestupků. Jde o komplexní výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v průběhu semináře je kladen důraz na specifika postupů v řízení o přestupcích vůči obecné právní úpravě zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Účastníci semináře získají podrobné odborné znalosti obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb. včetně informací o související judikatuře a o přijatých závěrech Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Pro oprávněné úřední osoby, které jsou pro výkon agendy přestupků povinny prokázat odbornou způsobilost zkouškou (§ 111 zák. č. 250/2016 Sb.),  je seminář vhodným doprovodným prostředkem k jejich přípravě na úspěšné složení zkoušky.

Program semináře:

 1. Členění správních deliktů
 2. Předmět úpravy a působnost zák. č. 250/2016 Sb.
 3. Pojem a znaky přestupku
 4. Pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. Odpovědnost za přestupek a zánik odpovědnosti za přestupek
 6. Správní tresty a jejich ukládání
 7. Ochranná opatření
 8. Zvláštní ustanovení o mladistvých
 9. Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
 10. Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
 11. Postup před zahájením řízení (oznamování přestupků, odložení věci)
 12. Postup v řízení (zahájení řízení, přerušení řízení, zastavení řízení)
 13. Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, příkaz na místě)
 14. Rozhodnutí o přestupku
 15. Řízení o odvolání
 16. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 17. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu

Dotazy a závěrečná diskuse.