819 „Správní řízení na úseku matrik pro začátečníky, webinář“

30. 01. 2024
2000 Kč

Online od 8:00

Akreditace: AK/PV-11/2023


Tento akreditovaný seminář má být nápomocen začínajícím matrikářům při zajišťování výkonu jejich činností v oblasti vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných ustanovení správního řádu a příslušných procesních ustanovení právních předpisů z oblasti matrik, případně rodinného práva.

Program:

4   Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik.

4   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Základní zásady činnosti správních orgánů.

4   Instituty správního řádu – zejm. místní a věcná příslušnost, účastníci řízení a zastoupení, jednací jazyk, spis, protokol, lhůty a počítání času, dokazování, základní otázky doručování, účinky rozhodnutí (právní moc a vykonatelnost).

4   Postupy podle správního řádu

  1. zahájení řízení na žádost
  2. postupy podle části II. a III. správního řádu – průběh řízení, zajištění řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení a správního orgánu
  3. přerušení řízení
  4. správní rozhodnutí
  5. odvolání
  6. autoremedura

4   Speciální postupy podle zákona o matrikách

– Specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách – uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

4   Správní řízení podle zákona o matrikách (příklady z praxe)

  • Řízení o povolení změny jména/ příjmení nezl. dítěte dle § 72 zákona o matrikách
  • Řízení o povolení změny jména/ příjmení zletilé osoby (1 úč. řízení) dle § 72 zákona o matrikách
  • Řízení o změně jména/příjmení po povolené změně pohlaví dle § 72 odst. 5 zákona o matrikách.

4   Správní řízení podle občanského zákoníku (příklady z praxe)

  • prominutí předložení dokladů § 664 – podmínky, náležitosti žádosti, možnosti rozhodnutí.