828 „Správní řízení na úseku matrik pro pokročilé, webinář“

22. 02. 2024
2000 Kč

Online od 8:00 – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-152/2023


Vzdělávací program má za cíl seznámit posluchače (úředníky územních samosprávných celků vykonávající matriční agendu) s vybranými komplikovanějšími případy správního řízení na úseku matrik. Upozornit na úskalí některých typů řízení a možné problémy s tím spojené a vysvětlit správné postupy. Dále je cílem seznámit posluchače s problematikou přestupků na úseku matrik a možnostmi přezkumu matričních rozhodnutí. Seminář je zamýšlen jako nadstavba na seminář Správní řízení na úseku matrik pro začátečníky. Absolvování semináře pro začátečníky ale není pro účast na semináři pro pokročilé nezbytné.

Program:

Blok I. –  VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍHO ŘÁDU A SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY

Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik

 • Vybrané aspekty správního řízení
  • Problematické otázky doručování
  • Důsledky vad příslušnosti
  • Litispendence a změny podmínek příslušnosti v průběhu řízení
  • Přerušení řízení
  • Ochrana proti nečinnosti
 • Stížnosti – podmínky uplatnění stížnosti; postup při vyřizování stížnosti

Blok II. VYBRANÁ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ POSTUPY NA ÚSEKU MATRIK  Specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách vč. relevantní judikatury

 • Zápis narození při oznámení narození dítěte mimo zdravotnické zařízení
 • Řízení o povolení uzavření manželství zmocněncem
 • Řízení o povolení změny příjmení – vybrané aspekty:
  • Změna příjmení za trvání manželství
  • Změna příjmení rodičů a nezletilých dětí
  • Změna příjmení nezletilých v náhradní rodičovské péči
 • Řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu ve vazbě na matriční agendu.

Blok III.  ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU MATRIK – základní informace (příslušnost k projednávání, skutkové podstaty, základní otázky odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích).

Blok IV. MOŽNOST PŘEZKUMU MATRIČNÍCH ROZHODNUTÍ Řízení o odvolání:

 • Postup prvostupňového orgánu po podání odvolání (vč. problematicky autoremedury)
 • Postup odvolacího orgánu
 • Opožděné a nepřípustné odvolání
 • Mimořádné opravné a dozorové prostředky ve vazbě na matriční agendu.
 • Soudní přezkum matričních rozhodnutí – možnosti přezkumu (správní žaloba, kasační stížnost), rozhodnutí správních soudů.

Celý seminář bude doprovázen praktickými ukázkami jednotlivých úkonů, příklady z praxe a informacemi o relevantní judikatuře správních soudů i metodice Ministerstva vnitra.