853 „Vybrané problémy a praktické zkušenosti v řízení o přestupcích.“

12. 04. 2024
2500 Kč

Prezence od 8:30, začátek 9:00 – 14:45h,
Ústí nad Labem  
Velká Hradební 3118/48 – přednáškový sál v budově A, krajský úřad 

Akreditace: AK/PV-710/2022


Předmětný vzdělávací program je zaměřen především na výklad procesu projednávání přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jiných souvisejících právních předpisů. V průběhu vzdělávacího programu bude kladen důraz na specifika právní úpravy řízení o přestupcích vůči obecné právní úpravě zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a na instituty a postupy v řízení o přestupcích, zejm. na:

 1. Příslušnost správních orgánů k řízení o přestupcích a změny příslušnosti.
 2. Administrativa vedení správních (přestupkových) spisů a úkony správních orgánů a dotčených osob souvisejících s projednáváním přestupku (jednací jazyk a tlumočení, spis, protokol, úřední záznam, podání aj.).
 3. Doručování.
 4. Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení.
 5. Projednávání přestupku spáchaného mladistvým pachatelem.
 6. Postup před zahájením řízení o přestupku.
 7. Postup v řízení o přestupku.
 8. Druhy správních trestů a ochranných opatření, jejich ukládání.
 9. Rozhodnutí o přestupku; nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku.
 10. Zvláštní druhy řízení (společné řízení; řízení o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení; příkaz; příkaz na místě a příkazový blok).
 11. Řízení o odvolání.
 12. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu (podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů).