DVOUDENNÍ seminář pro DOPRAVNÍ PŘESTUPKÁŘE 7. – 8. 11. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři:
Mgr. Petr Hrdlička, Nové přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu.
Mgr. Leoš Staněk – Přestupky v dopravě – prakticky


„Nové“ přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturuAK/PV-144/2024,  8 hodin/9:00-15:45

Mgr. Petr Hrdlička, právník, lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu, vedoucí Oddělení silniční dopravy, Obor dopravy a silničního hospodářství, KÚ Olomouckého kraje.

Seminář bude nápomocen úředníkům územních samosprávných celků (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů) vykonávajícím správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

Cílem tohoto semináře je prohloubit znalosti o stávajících, ale i nových přestupcích, a získat nové zkušenosti především ze zákona o silničním provozu, okrajově též zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika dokazování v řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

Program:

 1. rozbor a kvalifikace jednotlivých skutkových podstat předmětných přestupků, včetně správních trestů;
 2. provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);
 3. odůvodnění rozhodnutí (se zaměřením zejména na naplnění materiální stránky, správní tresty apod.);
 4. judikatura;
 5. diskuse a sdílení zkušeností.

pátek 8. 11. 2024  Přestupky v dopravě – prakticky.

Lektor: Mgr. Leoš Staněk, právník, vedoucí správního úřadu, Městský úřad Holice.
AK/PV-435/2019, rozsah 6h

Program:

 1. Úvod (seznámení účastníků s programem a cílem semináře, představení lektora
 2. Pojem přestupku, přehled právních předpisů
 3. Vybrané procesní otázky u dopravních přestupků (relevantní právní předpisy, aktuální judikatura, upozornění na zbytečná pochybení)
 4. Vybrané dopravní přestupky (příklady typických skutkových námitek a návrhy jejich vypořádání, zbytečné chyby správních orgánů při dokazování, relevantní judikatura) – přestupky spojené s alkoholem a jinými návykovými látkami, antiradar, zákaz předjíždění (obecná, zvláštní úprava), překročení nejvyšší povolené rychlosti, další přestupky dle aktuálního vývoje judikatury
 5. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla
 6. Dotazy, diskuse, předání materiálů (vzory, judikatura)

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

 

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

DVOUDENNÍ seminář pro PŘESTUPKÁŘE 28. – 29. 11. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři: Mgr. Pavlína Kroupová, Mgr. Ing. Jan Strakoš, LL.M.,

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

DVOUDENNÍ seminář pro pracovníky správních činností 24. – 25. 10. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři: Mgr. Pavlína Kroupová – „Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu“

Mgr. Jan Stiebitz, MV ČR – „Občanské průkazy a cestovní doklady“


Program:

čtvrtek 24. 10. 2024 Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi – praktické problémy a novinky z praxe

AK/PV-833/2021, rozsah 7h

Lektor: Mgr. Jan Stiebitz, právník, Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, vedoucí odd. občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Občanské průkazy
Přehled právních předpisů. OP jako pojem a druhy OP. Zapisované údaje do OP. Vydávání a převzetí OP. Doba platnosti, skončení platnosti OP. Povinnosti držitelů OP a dalších osob (nakládání s OP). Působnost na úseku OP. Přestupky na úseku OP. Evidence OP, poskytování údajů. Správní poplatky. Informace MV a KÚ

Cestovní doklady
Přehled právních předpisů. Pojem a používání cestovního dokladu. Údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění včetně zápisu dětí. Doba platnosti cestovních dokladů. Podmínky k vydání cestovního dokladu. Doklady potřebné pro vydání cestovních dokladů. Příjem žádostí o vydání cestovních dokladů. Prokazování údajů v žádosti. Výdej – převzetí vyhotovených dokladů. Informační systém evidence CD, poskytování údajů. Povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů. Správní poplatky.


pátek 25. 10. 2024 Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu – aktuality z praxe

AK/PV-13/2023, rozsah 7h

Lektorka: Mgr. Pavlína Kroupová, právnička, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Program:

1.             Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel.
2.             Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
3.             Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
4.             Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování.
5.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:
Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek. Zahájení řízení. Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení. Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části). Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.
6.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel.
Zahájení řízení. Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení. Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední. Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.
7.             Odvolání a odvolací řízení.

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

„Manželství a registrované partnerství – praktické postupy v matriční praxi, posouzení dokladů, cizina, důsledky do příjmení, správní řízení – dvoudenní seminář 
30. – 31. 5. 2024 Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr. 

Lektorky: JUDr. Jitka Morávková, Bc. Pavlína Bartáková a Bc. Markéta Tintěrová

PROGRAM: Společně probereme PRAKTICKY formou WORKSHOPU například: předoddavkové řízení – manželství, partnerství, příprava dokladů, cizina, elektronické matriční doklady/ eApostille/překlady e-dokladů. Dohoda o příjmení, dodatečné dohody o příjmení manželů s odkazem na novelu ZoM a dodatečné záznamy do MK, změna příjmení/děti starší a mladší dvanácti let, uzavření manželství v cizině – alternativy příjmení dle cizozemského OL, RP v cizině a mnoho dalších praktických příkladů. Dále budou probíhat ukázky obřadů – vše prakticky.

„Manželství a registrované partnerství – praktické postupy v matriční praxi, posouzení dokladů, cizina, důsledky do příjmení, správní řízení – dvoudenní seminář 

AK/PV-1145/2024, 13 hodin
Seminář je rozvržen do dvou dnů:
1.den v délce 8 vyučovacích hodin, začátek v 10.00h, konec v 17.15h.
2.den v délce 5 vyučovacích hodin, začátek v 8.00h, konec ve 12.00h.

JUDr. Jitka Morávková, Bc. Pavlína Bartáková, Bc. Markéta Tintěrová

Seminář bude nápomocen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zajišťují správní činnosti na úseku matrik, jména a příjmení.
Záměrem je nejen podrobně popsat jak institut manželství (M) a registrovaného partnerství (RP) vzniká, ale též zařadit postupy v rámci předoddavkového řízení, řízení o vstupu do RP, posuzování dokladů z ciziny, řízení o prominutí předložení dokladů, nově i e-dokladů. Postupy v rámci vzniku u obou těchto institutů, včetně důsledků do příjmení před i po M a RP a konečně pak i postupy zápisu do matriční knihy. Obřad a úřední akt. Praktické příklady uzavření M a RP v cizině s dopadem na zápis do zvláštní matriky.

Podrobný program:
1.  manželství a registrované partnerství (RP), místo a termín „obřadu“
2.  předoddavkové řízení/řízení před vstupem do RP s cizím prvkem, předkládané doklady s cizincem/občanem s trvalým pobytem v zahraničí – teorie/praxe 
3.  řízení o prominutí dokladů cizinců/občanů s trvalým pobytem v zahraničí – rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím
4. dohoda o příjmení manželů + pro společné děti/ problematika příjmení osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství ve vazbě na vznik RP
5.  ukázka sňatečných obřadů a ukázka úředního aktu prohlášení o vstupu do RP
6.  zápis v knize manželství a partnerství, vydání matričního dokladu
7.  dodatečné dohody o příjmení manželů dle novely zákona o matrikách a občanského zákoníku a dodatečné záznamy do matričních knih 
8.  změna příjmení manželů ve správním řízení za trvání manželství, včetně dopadu na příjmení dětí (dítě starší a mladší 12 let)
9.  změna příjmení partnera/partnerky ve správním řízení za trvání partnerství 
10.  uzavření manželství v cizině – modelové situace, provedení zápisu do zvláštní matriky s různými alternativami uvedení dohody o příjmení na cizozemském oddacím listu s dopadem na zápis do zvláštní matriky  
11.  vstup do registrovaného partnerství v cizině s dopadem na zápis do zvláštní matriky – RP, která se příčila veřejnému pořádku ČR

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

Seminář je rozvržen do dvou dnů, časový rozsah 13 hodin:
1. den v délce 8 vyučovacích hodin, začátek v 10.00h, konec v 17.15h.
2. den v délce 5 vyučovacích hodin, začátek v 8.00h, konec ve 12.00h.

Akreditace – v řízení


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

14. – 15. 12. 2023

Akreditované semináře:

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v aplikační praxi, lektor Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.
 • Řízení o přestupcích v prvním stupni, lektorka Mgr. Pavlína Kroupová.

Všem přihlášeným byl dne 22. 11. 2023 odeslán MATERIÁL s organizačními informacemi k této akci.

Čísla akreditací schválených Ministerstvem vnitra:
AK/PV-390/2022, AK/PV-710/2022


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové
EA Hotel Tereziánský dvůr | Oficiální stránky hotelu (hotelterezianskydvur.com)

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu


Cena 5800 Kč.

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

 bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.800 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 500 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 350 Kč ve 2-3 lůžk.pokoji, nebo plus 1 850 Kč v 1lůžk.pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Dvoudenní seminář pro MATRIKY 25. – 26. 5. 2023 Hradec Králové

Program:

 1. „JMÉNO v každodenní praxi matričního úřadu“ – čtvrtek 25.5., začátek v 10,00h, konec do 16h
 2. „PŘÍJMENÍ v každodenní praxi matričního úřadu“ – čtvrtek 16,00-17,30h, pátek 26.5. od 8,00-12,15h, oběd, odjezd

Čísla akreditací seminářů AK/PV-126/2023, AK/PV-127/2023

Tento seminář je vhodný a doporučujeme jej VŠEM matrikářkám a matrikářům, neboť s problematikou jména, jmen a příjmení se každodenně setkávají a potýkají VŠECHNY matriční úřady, a to např. při sepisování souhlasného prohlášení o určení otcovství, při uzavírání manželství, při vydávání výpisů z matričních knih (do r. 1949, po r. 1950, od r. 2014), při vyřízení žádosti o zápis do zvláštní matriky Brno, při jednání s cizinci, při vyřízení žádosti o užívání příjmení ženy v mužském tvaru a mnoha dalších.

Program bude obohacen o vystoupení PhDr. Žanety Dvořákové, Ph.D.oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český – znalecká praxe, s jakými žádostmi o jména se odborníci na odd. onomastiky ÚJČ nejčastěji setkávají a jak se postupuje při ověřování konkrétních jmen.

Bc. Pavlína Bartáková, dlouholetá matrikářka všech stupňů matričních úřadů, do 9/2022 referent všeobecné správy a vnitřních věcí státu oddělení matrik a ověřování Ministerstva vnitra.

JUDr. Jitka Morávková, právnička se zaměřením na veřejnou správu, v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy MV ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Bc. Markéta Tintěrová, vedoucí odboru, matrikářka. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor matrika.

Akreditace MV.

Seminář „JMÉNO v každodenní praxi matričního úřadu“ je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik, jména a příjmení. Číslo akreditace AK/PV-126/2023.

Program:

 • Historie a vývoj jména – jméno křestní/jméno osobní – příjmení a přízvisko. Vznik dvoujmennosti. Jméno rodové – rodová dědičná příjmení.
 • Historie a vývoj právních předpisů upravujících jméno.
 • Současná platná právní úprava na úseku jména.
 • Jméno – definice. 
  • Zápis jména do matriční knihy.
 • Prohlášení o jménu při narození dítěte za trvání manželství rodičů; prohlášení matky o jménu dítěte, jehož otec není znám; prohlášení o jménu dítěte při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství.
 • Volba druhého jména.
 • Užívání české podoby cizojazyčného jména.
 • Zápis jména na žádost podle původního zápisu, tj. v jiném než českém jazyce.
 • Zápis jména příslušníků národnostních menšin.
 • Zápis jména občana ČR a současně občana jiného čl. státu EU.
 • Jména uvedená v matričním dokladu k 31. 12. 1949.
 • Změna jména.
 • Zápis jména do zvláštní matriky.

Seminář „PŘÍJMENÍ v každodenní praxi matričního úřadu“ je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik, jména a příjmení. Číslo akreditace AK/PV-127/2023.

Program:

 • Historie a vývoj příjmení – příjmí a přízvisko. Vznik dvoujmennosti. Jméno rodové – rodová dědičná příjmení.
 • Historie a vývoj právních předpisů upravujících příjmení.
 • Současná platná právní úprava na úseku příjmení.
 • Příjmení – definice. 
 • Příjmení dítěte.
 • Rodné příjmení.
 • Příjmení v souvislosti s uzavřením manželství.
 • Příjmení žen, vč. problematiky užívání příjmení žen v mužském tvaru.
 • Více příjmení.
 • Možnost užívat příjmení podle tradice jiného členského státu EU.
 • Možnost užívat příjmení na základě prohlášení podle § 29 odst. 3 ZMPS.
 • Příjmení příslušníků národnostních menšin.
 • Příjmení cizinců.
 • Změna příjmení.
 • Obecně ke změně příjmení.
 • Změny příjmení mimo správní řízení (mimo režim § 72 zákona o matrikách – zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství, příjmení dítěte po sňatku rodičů, příjmení žen v mužském tvaru).
 • Změna příjmení na žádost ve správním řízení (§ 72 zákona o matrikách) – podmínky, postup, způsob rozhodování, lhůty, správní poplatky).
 • Změna příjmení za trvání manželství.
 • Zvláštnosti změny příjmení nezletilých, vč. změn příjmení osob v náhradní rodičovské péči.
 • Zvláštnosti změny příjmení v souvislosti se změnou pohlaví.
 • Zápis příjmení do zvláštní matriky.

Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu


Cena 5500 Kč.

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.800 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 500 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 350 Kč ve 2-3 lůžk.pokoji, nebo plus 1 850 Kč v 1lůžk.pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz nebo na tel. 739 541 564.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity.