DVOUDENNÍ SEMINÁŘ PRO MATRIKÁŘEDVOUDENNÍ „setkávací“ SEMINÁŘ PRO MATRIKÁŘE, v termínu čtvrtek a pátek 26.-27. květen 2022.

Seminář 1: Správní řízení – matrika. Akreditovaná lektorka: JUDr. Jitka Morávková, 8 vyuč.hodin

Seminář 2: Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik. Akreditovaná lektorka: Bc. Pavlína Bartáková, 7 vyuč.hodin.
Cílem tohoto bodu programu je, aby si matrikář sám bezpečně dokázal vyhodnotit, zda-li předložená cizozemská listina pro použití na území České republiky musí či nemusí být opatřena náležitým vyšším ověřením včetně uznávání cizozemských rozsudků na území České republiky. 

Akreditace obou seminářů: MV ČR

Cena: 5.900,- Kč
Cena zahrnuje snížené vložné za 2 semináře, ubytování a celodenní stravování/čtvrtek a pátek. Přihlásit se můžete zde.

Ubytování pro přihlášené účastníky zajišťuje v hotelu naše vzdělávací agentura.

Místo konání:
Akademie Naháč, https://www.hotelnahac.cz/ Komorní Hrádek 277, 257 24 Chocerady, exit 29 na D1.

Uzavírka přihlášek po naplnění kapacity, nejpozději ve středu 20. 4. 2022.

Přihlásit se můžete zde.

Program:
Čtvrtek
8,30-9,30h příjezd a ubytování přihlášených účastníků
9,30-10,00 prezence ve školící místnosti/sále
10,00-12,15 přednáškový blok (seminář 1), oběd
13,00-18,00 přednáškový blok (seminář 1, 2), svačina
18,00 večeře, program s překvapením

Pátek
Nocleh se snídaní pro ubytované
Snídaně 7,45-8,30h
8,30-13,00 přednáškový blok (seminář 2), oběd
Zhodnocení obou seminářů a předání 2 osvědčení. Odjezd účastníků.


Podrobný program semináře 1 Správní řízení – matrika

číslo akreditace: AK/PV-835/2021

PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

–  Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik

–  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Členění správního řádu, účinnost. Zásady činnosti správních orgánů.

–   Instituty správního řádu významné pro matriční agendu – zejm. místní a věcná příslušnost, účastníci řízení a zastoupení, jednací jazyk, spis, protokol, lhůty a počítání času, dokazování, doručování, druhy rozhodnutí, účinky rozhodnutí (právní moc a vykonatelnost)

–   Postupy podle správního řádu

  1. postupy před zahájením řízení
  2. postupy podle části II. a III. správního řádu – průběh řízení, zajištění řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení a správního orgánu
  3. postupy podle části IV. správního řádu v matriční agendě, vč. stížností

–   Speciální postupy podle zákona o matrikách

– Specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách – vybraná ustanovení a praktické příklady speciálně upravených ustanovení v zákoně o matrikách.

–   Správní řízení podle zákona o matrikách (příklady z praxe)

  • povolení uzavření manželství zmocněncem – § 38 zákona o matrikách a § 669 OZ
  • řízení o povolení změny jména/ příjmení
  • § 78 zákona o matrikách

–   Správní řízení podle občanského zákoníku (příklady z praxe)

  • uzavření manželství zmocněncem § 669 – příslušnost k řízení, podmínky, náležitosti žádosti, možnosti rozhodnutí
  • prominutí předložení dokladů § 664 – podmínky, náležitosti žádosti, možnosti rozhodnutí

–   Řízení o přestupcích na úseku matrik – základní informace (příslušnost, skutkové podstaty, právní úprava řízení o přestupcích)

–   Soudní přezkum a relevantní judikatura

Základní informace k soudnímu přezkumu správních rozhodnutí; Výklad k hierarchii správního soudnictví v ČR a vybraná judikatura k nejčastějším procesním institutům. Vybraná judikatura ESD se zaměřením na instituty jména a příjmení.


Podrobný program semináře 2 Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik

Akreditace AK/PV-836/2021

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT
Cílem tohoto bodu programu je, aby si matrikář sám bezpečně dokázal vyhodnotit, zda-li předložená cizozemská listina pro použití na území České republiky musí či nemusí být opatřena náležitým vyšším ověřením včetně uznávání cizozemských rozsudků na území České republiky. 

Vlastní program:

·   Přehled právních předpisů na úseku mezinárodního práva soukromého

·   Zákon č. 91/2012 Sb. – výklad vybraných ustanovení

·   Platnost cizozemských veřejných listin na území ČR

·   Uznávání cizozemských rozsudků na území ČR

·   Praktické příklady

Dotazy, diskuse

Přihlásit se můžete zde.


Také nabízíme semináře na míru

Seminář dle Vámi definovaného tématu

Naši lektoři připraví obsah a program semináře, zajistíme akreditaci semináře. Seminář můžeme realizovat v našich školicích prostorech či v prostorech dle Vašeho přání.


Seminář v lokalitě dle Vašeho přání 

Zámky, horské hotely, wellness hotely atd. Cena je stanovena dohodou na základě předpokládaného počtu účastníků, nákladů na pronájem Vámi požadovaného prostoru a nákladů na další požadované služby (doprava, ubytování, stravování,…)

[kaliform id=“5″]

Ceny seminářů na míru jsou stanoveny dohodou. V případě většího počtu účastníků Vám poskytneme zajímavé slevy.