HRADEC KRÁLOVÉ úterý 15. 9. 2020 – 575 Řízení o přestupcích dle zákona 250/2016 Sb. v praxi. Lektor Mgr. Pavlína Kroupová

01. 01. 1970

, Úterý, 15 září, 2020, 09:00 - 16:00

Mgr. Pavlína Kroupová – právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

,

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Prezence od 8:30

Hlavním účelem semináře je účastníky seznámit s reformou správního trestání – se zákonem č. 250/2016 Sb., a se zkušenostmi s jeho uplatňováním v praxi

Seminář je určen především úředníkům územních samosprávných celků zajišťujícím výkon agendy správního trestání (tedy přestupků nebo jiných správních deliktů fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob).

Mimo pracovníků, řešících přestupky proti občanskému soužití a majetku, se zákon 250/2016 Sb. týká i pracovníků, řešících přestupky v oblastech:

– dopravy,

– územního plánování a stavebního řádu,

– státní památkové péče,

– vnitřní správy,

– životního prostředí,

– živnostenského podnikání,

– sociálních služeb,

– sociálně-právní ochrany dětí,

– zdravotnictví,

– členů komisí k projednávání přestupků obcí

– státních zaměstnancům orgánů státní správy

Cílem semináře je zejména:

– uvést účastníky do nové právní úpravy správního trestání podle zák. č. 250/2016 Sb.

– napomoci účastníkům v orientaci v zák. č. 250/2016 Sb.

– v představení nových institutů, které upravuje zák. č. 250/2016 Sb.

– poukázat na zvláštní úpravy (odchylky) oproti obecné úpravě v zák. č. 500/2004 Sb.

– zdůraznit nové kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu stanovené zák. č. 250/2016 Sb..

Důležité upozornění:

V průběhu semináře nemůže být paní lektorkou poskytnut výklad k jednotlivým speciálním typům řízení v oblasti správního trestání, upravených cca ve 250 zvláštních zákonech.


 

Seminář je akreditovaný u MV ČR, účastnící obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

 

Vylosovaný účastník semináře obdrží od vzdělávací agentury pozornost. 

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna