DVOUDENNÍ seminář pro PŘESTUPKÁŘE 28. – 29. 11. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři: Mgr. Pavlína Kroupová, Mgr. Ing. Jan Strakoš, LL.M.,

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

DVOUDENNÍ seminář pro pracovníky správních činností 24. – 25. 10. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři: Mgr. Pavlína Kroupová – „Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu“

Mgr. Jan Stiebitz, MV ČR – „Občanské průkazy a cestovní doklady“


Program:

čtvrtek 24. 10. 2024 Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi – praktické problémy a novinky z praxe

AK/PV-833/2021, rozsah 7h

Lektor: Mgr. Jan Stiebitz, právník, Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, vedoucí odd. občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Občanské průkazy
Přehled právních předpisů. OP jako pojem a druhy OP. Zapisované údaje do OP. Vydávání a převzetí OP. Doba platnosti, skončení platnosti OP. Povinnosti držitelů OP a dalších osob (nakládání s OP). Působnost na úseku OP. Přestupky na úseku OP. Evidence OP, poskytování údajů. Správní poplatky. Informace MV a KÚ

Cestovní doklady
Přehled právních předpisů. Pojem a používání cestovního dokladu. Údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění včetně zápisu dětí. Doba platnosti cestovních dokladů. Podmínky k vydání cestovního dokladu. Doklady potřebné pro vydání cestovních dokladů. Příjem žádostí o vydání cestovních dokladů. Prokazování údajů v žádosti. Výdej – převzetí vyhotovených dokladů. Informační systém evidence CD, poskytování údajů. Povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů. Správní poplatky.


pátek 25. 10. 2024 Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu – aktuality z praxe

AK/PV-13/2023, rozsah 7h

Lektorka: Mgr. Pavlína Kroupová, právnička, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Program:

1.             Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel.
2.             Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
3.             Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
4.             Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování.
5.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:
Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek. Zahájení řízení. Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení. Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části). Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.
6.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel.
Zahájení řízení. Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení. Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední. Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.
7.             Odvolání a odvolací řízení.

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.  

Online od 8:00 – 14:30h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.
akreditace: AK/PV-709/2022


Seminář má být nápomocen úředníkům územních samosprávných celků při zajišťování výkonu státní správy v oblasti přestupků. Účastníci v rámci programu získají podrobné odborné znalosti obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich včetně informací o judikatuře, o přijatých závěrech Poradního sboru ministerstva vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, vztahujících se k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program:

 1. Členění správních deliktů
 2. Předmět úpravy a působnost zák. č. 250/2016 Sb.
 3. Pojem a znaky přestupku
 4. Pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. Odpovědnost za přestupek a zánik odpovědnosti za přestupek
 6. Správní tresty a jejich ukládání
 7. Ochranná opatření
 8. Zvláštní ustanovení o mladistvých
 9. Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
 10. Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
 11. Postup před zahájením řízení (oznamování přestupků, odložení věci)
 12. Postup v řízení (zahájení řízení, přerušení řízení, zastavení řízení)
 13. Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, příkaz na místě)
 14. Rozhodnutí o přestupku
 15. Řízení o odvolání
 16. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 17. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu

Prezence od 8:30, začátek 9:00 – 14:45h,
Ústí nad Labem  
Velká Hradební 3118/48 – přednáškový sál v budově A, krajský úřad 

Akreditace: AK/PV-710/2022


Předmětný vzdělávací program je zaměřen především na výklad procesu projednávání přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jiných souvisejících právních předpisů. V průběhu vzdělávacího programu bude kladen důraz na specifika právní úpravy řízení o přestupcích vůči obecné právní úpravě zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a na instituty a postupy v řízení o přestupcích, zejm. na:

 1. Příslušnost správních orgánů k řízení o přestupcích a změny příslušnosti.
 2. Administrativa vedení správních (přestupkových) spisů a úkony správních orgánů a dotčených osob souvisejících s projednáváním přestupku (jednací jazyk a tlumočení, spis, protokol, úřední záznam, podání aj.).
 3. Doručování.
 4. Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení.
 5. Projednávání přestupku spáchaného mladistvým pachatelem.
 6. Postup před zahájením řízení o přestupku.
 7. Postup v řízení o přestupku.
 8. Druhy správních trestů a ochranných opatření, jejich ukládání.
 9. Rozhodnutí o přestupku; nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku.
 10. Zvláštní druhy řízení (společné řízení; řízení o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení; příkaz; příkaz na místě a příkazový blok).
 11. Řízení o odvolání.
 12. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu (podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů).

Online 8:00 – 14:30h,

AK/PV-709/2022

Seminář má být nápomocen úředníkům územních samosprávných celků při zajišťování výkonu státní správy v oblasti přestupků. Účastníci v rámci programu získají podrobné odborné znalosti obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich včetně informací o judikatuře, o přijatých závěrech Poradního sboru ministerstva vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, vztahujících se k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program:

 1. Členění správních deliktů
 2. Předmět úpravy a působnost zák. č. 250/2016 Sb.
 3. Pojem a znaky přestupku
 4. Pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. Odpovědnost za přestupek a zánik odpovědnosti za přestupek
 6. Správní tresty a jejich ukládání
 7. Ochranná opatření
 8. Zvláštní ustanovení o mladistvých
 9. Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
 10. Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
 11. Postup před zahájením řízení (oznamování přestupků, odložení věci)
 12. Postup v řízení (zahájení řízení, přerušení řízení, zastavení řízení)
 13. Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, příkaz na místě)
 14. Rozhodnutí o přestupku
 15. Řízení o odvolání
 16. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 17. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu

online 8:00 – 13:45h,

AK/PV-12/2023

Program:

1.              Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel. Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

2.              Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

3.              Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování. Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:

a)         Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek. Zahájení řízení.

b)         Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

c)         Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování.

d)         Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části).

e)         Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.

4.              Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel. Zahájení řízení.  Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

a)         Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední.

b)         Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky. Odvolání a odvolací řízení. Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

PRAHA

Prezence probíhá od 8.30. Začátek semináře od 9:00 – 14:45

AK/PV-13/2023

Praha – Praha 1, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Popis cesty: Metro C, Metro A, stanice Muzeum. Jdete-li Václavským náměstím dolů (zády k Národnímu muzeu), sídlo Nadace ABF je po Vaší pravé ruce, cca v polovině. V půlkulatém průchodu (viz  fotografie) domu č. 31 (nápis čínské restaurace), nad obloukem je umístěn modrý ukazatel ABF. Pod průchodem pokračují další budovy směrem dolů: Meran hotel a Grand hotel Evropa.

Popis cesty: Metro B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí. Sídlo Nadace ABF je směrem nahoru k Národnímu muzeu (cca 30 m od výstupu z metra). Cestou budete míjet Grand hotel Evropa a hotel Meran. V půlkulatém průchodu (viz  fotografie) domu č. 31 (nápis čínské restaurace), nad obloukem je umístěn modrý ukazatel ABF.

Nejbližší možnost parkování: např. Garáže PARKING CENTRUM vedle budovy Státní opery. 

Případně na některém parkovišti P+R na kraji Prahy a dále pak metrem do centra.


Program:

1.             Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel. Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

2.             Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

3.             Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování. Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:

a)        Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek. Zahájení řízení.

b)        Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

c)        Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování.

d)        Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části).

e)        Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.

4.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel. Zahájení řízení.  Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

a)        Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední.

b)        Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky. Odvolání a odvolací řízení. Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

14. – 15. 12. 2023

Akreditované semináře:

 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v aplikační praxi, lektor Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.
 • Řízení o přestupcích v prvním stupni, lektorka Mgr. Pavlína Kroupová.

Všem přihlášeným byl dne 22. 11. 2023 odeslán MATERIÁL s organizačními informacemi k této akci.

Čísla akreditací schválených Ministerstvem vnitra:
AK/PV-390/2022, AK/PV-710/2022


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové
EA Hotel Tereziánský dvůr | Oficiální stránky hotelu (hotelterezianskydvur.com)

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu


Cena 5800 Kč.

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

 bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.800 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 500 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 350 Kč ve 2-3 lůžk.pokoji, nebo plus 1 850 Kč v 1lůžk.pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Online od 8:00 – 14:30

číslo akreditace: AK/PV-709/2022

Výklad paní lektorky je zaměřen na obecnou úpravu přestupkového práva a má být především nápomocen zejm. úředníkům ÚSC, členům komisí pro projednávání přestupků a případně též starostům, kteří zajišťují výkon státní správy v oblasti přestupků. Jde o komplexní výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v průběhu semináře je kladen důraz na specifika postupů v řízení o přestupcích vůči obecné právní úpravě zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Účastníci semináře získají podrobné odborné znalosti obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb. včetně informací o související judikatuře a o přijatých závěrech Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Pro oprávněné úřední osoby, které jsou pro výkon agendy přestupků povinny prokázat odbornou způsobilost zkouškou (§ 111 zák. č. 250/2016 Sb.),  je seminář vhodným doprovodným prostředkem k jejich přípravě na úspěšné složení zkoušky.

Program semináře:

 1. Členění správních deliktů
 2. Předmět úpravy a působnost zák. č. 250/2016 Sb.
 3. Pojem a znaky přestupku
 4. Pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. Odpovědnost za přestupek a zánik odpovědnosti za přestupek
 6. Správní tresty a jejich ukládání
 7. Ochranná opatření
 8. Zvláštní ustanovení o mladistvých
 9. Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
 10. Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
 11. Postup před zahájením řízení (oznamování přestupků, odložení věci)
 12. Postup v řízení (zahájení řízení, přerušení řízení, zastavení řízení)
 13. Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, příkaz na místě)
 14. Rozhodnutí o přestupku
 15. Řízení o odvolání
 16. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 17. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu

Dotazy a závěrečná diskuse.

Online od 8:00 – 14:30

číslo akreditace: AK/PV-709/2022

Výklad paní lektorky je zaměřen na obecnou úpravu přestupkového práva a má být především nápomocen zejm. úředníkům ÚSC, členům komisí pro projednávání přestupků a případně též starostům, kteří zajišťují výkon státní správy v oblasti přestupků. Jde o komplexní výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v průběhu semináře je kladen důraz na specifika postupů v řízení o přestupcích vůči obecné právní úpravě zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Účastníci semináře získají podrobné odborné znalosti obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb. včetně informací o související judikatuře a o přijatých závěrech Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Pro oprávněné úřední osoby, které jsou pro výkon agendy přestupků povinny prokázat odbornou způsobilost zkouškou (§ 111 zák. č. 250/2016 Sb.),  je seminář vhodným doprovodným prostředkem k jejich přípravě na úspěšné složení zkoušky.

Program semináře:

 1. Členění správních deliktů
 2. Předmět úpravy a působnost zák. č. 250/2016 Sb.
 3. Pojem a znaky přestupku
 4. Pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. Odpovědnost za přestupek a zánik odpovědnosti za přestupek
 6. Správní tresty a jejich ukládání
 7. Ochranná opatření
 8. Zvláštní ustanovení o mladistvých
 9. Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti
 10. Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
 11. Postup před zahájením řízení (oznamování přestupků, odložení věci)
 12. Postup v řízení (zahájení řízení, přerušení řízení, zastavení řízení)
 13. Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkaz, příkaz na místě)
 14. Rozhodnutí o přestupku
 15. Řízení o odvolání
 16. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 17. Kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu

Dotazy a závěrečná diskuse.