Online od 8:00 – 13:45h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-37/2023

Vzdělávací program je členěn na následující témata:

 1. ZÁKON O MATRIKÁCH – VÝKLAD VYBRANÝCH USTANOVENÍ, PŘÍKLADY S VAZBOU NA ZÁKON O MATRIKÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKACI POSTUPŮ DLE METODICKÝCH INFORMACÍ MV
 1. Jméno a příjmení – definice dle zákona o matrikách s vazbou na občanský zákoník
 2. Zápis jmen do matriční knihy
 3. Volba druhého jména
 4. Zápis jména do zvláštní matriky
 5. Užívání české podoby cizojazyčného jména
 6. Zápis jména na žádost podle původního zápisu, tj. v jiném než českém jazyce
 7. Zápis jména příslušníků národnostních menšin
 8. Zápis jména občana ČR a současně občana jiného čl. státu EU
 9. Jména uvedená v matričním dokladu k 31.12.1949
 10. Změna jména
 11. Příjmení – definice rodného příjmení
 12. Zápis příjmení žen
 13. Zápis více příjmení
 14. Upuštění od užívání více příjmení
 15. Zápis příjmení občana ČR a současně občana jiného čl. státu EU
 16. Užívání příjmení v nesprávné podobě – v dobré víře po dobu nejméně 5 let
 17. Změna příjmení, změna příjmení za trvání manželství
 18. Metodické informace MV se zaměřením na otázku jména a příjmení
 19. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – VÝKLAD VYBRANÝCH USTANOVENÍ, PŘÍKLADY S VAZBOU NA ZÁKON O MATRIKÁCH, JMÉNO A PŘÍJMENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKACI POSTUPŮ DLE METODICKÝCH INFORMACÍ MV
 1. Osobní jméno a příjmení dítěte
 2. Tvorba příjmení po uzavření manželství
 3. Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

Metodické informace MV se zaměřením na otázku jména a příjmení dítěte, zpětvzetí příjmení, tvorby příjmení po uzavření manželství.

Online od 8:00 – 14:30h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-601/2022

PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – pro starosty nebo místostarosty obcí, kteří provádějí agendu ověřování u obecních úřadů a také pro začínající úředníky územních samosprávných celků. Tento seminář bude zaměřen na podrobný výklad základů na úseku ověřování (co je vidimace a legalizace) včetně praktických ukázek zápisů do ověřovací knihy a ověřovací doložky.

Seminář bude nápomocen úředníkům, ale i starostům a místostarostům územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

Program:

 1. Přehled právních předpisů a informací MV
 2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
 3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
 4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky
 5. Legalizace – příklady z praxe, e-Legalizace
 6. Vybraná společná ustanovení
 7. Správní poplatky – výklad
 8. Správní řád
 9. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem
 10. Kontrola výkonu přenesené působnosti

Online od 8:00 – 13:15h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-711/2022

Program bude nápomocen úředníkům v agendách matrik, a to zejména ve složitějších situacích, které v praxi nastávají v souvislosti s jednotlivými matričními událostmi, v provázanosti do soukromého práva rodinného a mezinárodního práva soukromého.

Program:

 1. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události narození.
 2. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události manželství (registrované partnerství).
 3. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události úmrtí.
 4. Vybrané příklady z praxe z oblasti jména.
 5. Vybrané příklady z praxe z oblasti uvedení a tvorby příjmení.
 6. Příprava a obsah kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání jména a příjmení.

Online od 8:00 – 13:45h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-585/2022

Na tento seminář navazuje seminář „Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik pro pokročilé, webinář“ dne 6. 12. 2024

Program:

·   Přehled právních předpisů na úseku mezinárodního práva soukromého
·   Zákon č. 91/2012 Sb. – výklad vybraných ustanovení
·   Platnost cizozemských veřejných listin na území ČR
·   Uznávání cizozemských rozsudků na území ČR
·   Praktické příklady
·   Dotazy, diskuse

Online od 8:00 – 13:45h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-11/2023

Tento akreditovaný seminář má být nápomocen začínajícím matrikářům při zajišťování výkonu jejich činností v oblasti vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných ustanovení správního řádu a příslušných procesních ustanovení právních předpisů z oblasti matrik, případně rodinného práva.

Program:

–   Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik.

–   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Základní zásady činnosti správních orgánů.

–   Instituty správního řádu – zejm. místní a věcná příslušnost, účastníci řízení a zastoupení, jednací jazyk, spis, protokol, lhůty a počítání času, dokazování, základní otázky doručování, účinky rozhodnutí (právní moc a vykonatelnost).

–   Postupy podle správního řádu: zahájení řízení na žádost, postupy podle části II. a III. správního řádu – průběh řízení, zajištění řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení a správního orgánupřerušení řízenísprávní rozhodnutíodvoláníautoremedura.

–   Speciální postupy podle zákona o matrikách – Specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách – uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

–   Správní řízení podle zákona o matrikách (příklady z praxe)

 • Řízení o povolení změny jména/ příjmení nezl. dítěte dle § 72 zákona o matrikách
 • Řízení o povolení změny jména/ příjmení zletilé osoby (1 úč. řízení) dle § 72 zákona o matrikách
 • Řízení o změně jména/příjmení po povolené změně pohlaví dle § 72 odst. 5 zákona o matrikách.

–   Správní řízení podle občanského zákoníku (příklady z praxe)

 • prominutí předložení dokladů § 664 – podmínky, náležitosti žádosti, možnosti rozhodnutí.

Online od 8:00 – 13:15h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-712/2022

Vzdělávací program má být nápomocen úředníkům v agendách matrik, v základní orientaci při vedení matrik, provádění a postupech v rámci základních matričních agend. Důraz je kladen především na výklad zákona o matrikách a jeho prováděcí vyhlášky.

Program:

 1. Působnost a vedení matrik.
 2. Matriční událost, matriční skutečnost, dodatečný záznam, dodatečný zápis.
 3. Základy v rámci zápisu matriční události narození.
 4. Základy v rámci zápisu matriční události manželství (registrované partnerství).
 5. Základy v rámci zápisu matriční události úmrtí.
 6. Vydávání výpisů z matričních knih a sbírek listin.
 7. Výměna matrik s cizinou.

Online od 8:00 – 13:15h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace:  AK/PV-601/2022

Program:

 1. Přehled právních předpisů a informací MV, správní řád, notářský řád.
 2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování.
 3. Působnost na úseku vidimace a legalizace dle zákona a ostatními subjekty.
 4. Vidimace – vidimovaná listina, předložená listina, překážky vidimace, praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, Glosář Prado, způsob provedení vidimace, vidimační doložka, forma.
 5. Legalizace – podmínky, překážky legalizace, příklady z praxe, způsob provedení, legalizační doložka, forma, ověřovací kniha – vedení, změny, zápisy, opravy.
 6. Legalizace elektronického podpisu, e-legalizace – možnosti úředního ověření el. podpisů, příslušnost, druhy el.podpisů, postupy při e-legalizaci, překážky, vady. Další e-legalizace.
 7. Správní poplatky.

Prezence od 8:30, začátek od 9:00 – 14:30h,
akreditace: AK/PV-410/2023

Program:

 1. Přehled právních předpisů a informací MV, správní řád, notářský řád.
 2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování.
 3. Působnost na úseku vidimace a legalizace dle zákona a ostatními subjekty.
 4. Vidimace – vidimovaná listina, předložená listina, překážky vidimace, praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, Glosář Prado, způsob provedení vidimace, vidimační doložka, forma.
 5. Legalizace – podmínky, překážky legalizace, příklady z praxe, způsob provedení, legalizační doložka, forma, ověřovací kniha – vedení, změny, zápisy, opravy.
 6. Legalizace elektronického podpisu, e-legalizace – možnosti úředního ověření el. podpisů, příslušnost, druhy el.podpisů, postupy při e-legalizaci, překážky, vady. Další e-legalizace.
 7. Správní poplatky.

Online od 8:00 – 13:00h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Číslo akreditace: AK/PV-14/2023

Program:

 1. Působnost a vedení matrik.
 2. Matriční spisovna
 3. Vedení matriční spisovny
 4. Vydávání výpisů z církevních matrik
 5. Jak si poradit se zápisem psaném kurentem
 6. Zápis matriční události narození do 31. 12. 1949 a od 1. 1. 1950
 7. Zápis matriční události manželství do 31. 12. 1949 a od  1. 1. 1950
 8. Zápis matriční události úmrtí do 31. 12. 1949  a od 1. 1. 1950

Prezence od 8:30, začátek od 9:00 – 14:30h,
akreditace: AK/PV-38/2023

Praha – Praha 1, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Popis cesty: Metro C, Metro A, stanice Muzeum. Jdete-li Václavským náměstím dolů (zády k Národnímu muzeu), sídlo Nadace ABF je po Vaší pravé ruce, cca v polovině. V půlkulatém průchodu (viz fotografie) domu č. 31 (nápis čínské restaurace), nad obloukem je umístěn modrý ukazatel ABF. Pod průchodem pokračují další budovy směrem dolů: Meran hotel a Grand hotel Evropa.

Popis cesty: Metro B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí. Sídlo Nadace ABF je směrem nahoru k Národnímu muzeu (cca 30 m od výstupu z metra). Cestou budete míjet Grand hotel Evropa a hotel Meran. V půlkulatém průchodu (viz fotografie) domu č. 31 (nápis čínské restaurace), nad obloukem je umístěn modrý ukazatel ABF.

Nejbližší možnost parkování: např. Garáže PARKING CENTRUM vedle budovy Státní opery. Případně na některém parkovišti P+R na kraji Prahy a dále pak metrem do centra.


Vzdělávací program je členěn na následující témata:

 1. ZÁKON O MATRIKÁCH – VÝKLAD VYBRANÝCH USTANOVENÍ, PŘÍKLADY S VAZBOU NA ZÁKON O MATRIKÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKACI POSTUPŮ DLE METODICKÝCH INFORMACÍ MV
 1. Jméno a příjmení – definice dle zákona o matrikách s vazbou na občanský zákoník
 2. Zápis jmen do matriční knihy
 3. Volba druhého jména
 4. Zápis jména do zvláštní matriky
 5. Užívání české podoby cizojazyčného jména
 6. Zápis jména na žádost podle původního zápisu, tj. v jiném než českém jazyce
 7. Zápis jména příslušníků národnostních menšin
 8. Zápis jména občana ČR a současně občana jiného čl. státu EU
 9. Jména uvedená v matričním dokladu k 31.12.1949
 10. Změna jména
 11. Příjmení – definice rodného příjmení
 12. Zápis příjmení žen
 13. Zápis více příjmení
 14. Upuštění od užívání více příjmení
 15. Zápis příjmení občana ČR a současně občana jiného čl. státu EU
 16. Užívání příjmení v nesprávné podobě – v dobré víře po dobu nejméně 5 let
 17. Změna příjmení, změna příjmení za trvání manželství
 18. Metodické informace MV se zaměřením na otázku jména a příjmení