723 Judikatura na úseku matrik II, webinář

21. 04. 2023
2000 Kč

online od 8:00 – 13:15

číslo akreditace: AK/PV-671/2022

Judikatura na úseku matrik II, webinář je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik. Vzdělávací program je zacílen zejména na pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Důraz je kladen především na seznámení s významnými českými i mezinárodními/unijními soudními rozhodnutími v této oblasti (zejména těmi aktuálními), jejich výklad a práci s nimi.

Vzdělávací program je členěn na následující témata:

  1. RELEVANTNÍ SOUDNÍ JUDIKATURA K VYBRANÝM INSTITUTŮM SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Významná judikatura k doručování. Judikatura k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na úseku matrik.

  1. VYBRANÁ JUDIKATURA CIVILNÍCH SOUDŮ S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY

Judikatura a sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu k určování otcovství.

  1. VYBRANÁ JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY

Vysvětlení povahy rozhodovací činnosti ESLP. K problematice změny pohlaví. K problematice stejnopohlavních rodičů. K problematice změny či zápisu jména a příjmení.

  1. VYBRANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU

Vysvětlení povahy rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v agendě matrik. K problematice zápisu a změny jména a příjmení získaného v jednom členském státě na území jiného členského státu. K problematice stejnopohlavních rodičů – uznávání dokladů o rodičovství vydaných jedním členským státem v jiných členských státech.