obchodními podmínkami

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®

VAVS s.r.o.

Obchodní podmínky

1.Přihláška na seminář

a. Závaznou přihlášku zašle účastník elektronicky z webových stránek pořadatele www.vavs.cz emailem do termínu uzávěrky přihlášek semináře (5 dní před termínem konání semináře) pořadateli semináře.

b. Po termínu uzávěrky je nezbytné konzultovat přihlášení telefonicky, přihlášení je možné v případě dostatečné kapacity školicích prostor po odsouhlasení pořadatelem semináře.

c. Přihláška je platná po obdržení potvrzovacího emailu od pořadatele.

2.Úhrada semináře

a. Objednavatel semináře akceptuje výši smluvní ceny semináře, která je stanovena dohodou smluvních stran.

b. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele převodem nebo v hotovosti při prezenci. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře. Specifickým symbolem je číslo objednávky, které objednavatel obdrží potvrzovacím emailem neprodleně po přihlášení.

3.Daňový doklad

a. Daňový doklad bude pořadatelem vystaven v den pořádání semináře a předán účastníkovi při prezenci před zahájením semináře.

b. V případě úhrady semináře v hotovosti v den konání semináře bude daňový doklad vystaven při prezenci a předán účastníkovi na začátku semináře.

4. Stornovací podmínky

a. Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 5 dnů před zahájením semináře.

b. V případě storna semináře ve lhůtě kratší než 5 dní se vložné nevrací.

c. Místo přihlášeného pracovníka lze vyslat na seminář náhradníka.

5. Ochrana osobních údajů

a. Pořadatel semináře se zavazuje nakládat s osobními daty tak, jak ukládá příslušná platná legislativu ke dni odeslání přihlášky na seminář (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění).