734 Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, webinář

23. 05. 2023
2000 Kč

online od 8:00 – 13:45

AK/PV-12/2023

Vzdělávací program Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, webinář má být nápomocen úředníkům územních samosprávných celků, pracovníkům ohlašoven, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů hmotného i procesního práva v rámci vedení správního řízení u zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

Předmětný vzdělávací program je zaměřen na výklad § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a postup správních orgánů v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

1.             Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel.

2.             Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

3.             Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

4.             Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování.

5.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:

a)        Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek.

b)        Zahájení řízení.

c)         Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování.

d)        Specifika případného společného řízení.

e)        Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování.

f)          Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části).

g)         Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.

6.             Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel.

a)        Zahájení řízení.

b)        Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování.

c)         Specifika případného společného řízení.

d)        Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování.

e)        Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední.

f)          Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.

7.             Odvolání a odvolací řízení.

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře, webináře.