ČESKÉ BUDĚJOVICE úterý 29. 9. 2020 – 582 Zadávání veřejných zakázek Lektor JUDr. Luboš Průša

01. 01. 1970

, Úterý, 29 září, 2020, 09:00 - 14:00

JUDr. Luboš Průša – advokát, specializace veřejná správa, Obecní a krajský zastupitel, bývalý starosta, krajský radní, ředitel Krajského úřadu.

,

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Zadávání veřejných zakázek

Cílem semináře je seznámit starosty, místostarosty, úředníky a vedoucí úředníky ÚSC
realizující v rámci ÚSC zadávání veřejných zakázek s aktualitami a praktickými poznatky z
oblasti zadávání veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, zejména v podmínkách měst a obcí, ale i v podmínkách jiných veřejných zadavatelů
zřizovaných či zakládaných ÚSC, včetně zadavatelů dotovaných. Cílem je i seznámit účastníky
s možnými komplikacemi a chybami při zadávání veřejných zakázek a součástí semináře je i
praktický rozbor, jak se těmto komplikacím vyhnout. Seminář je zaměřen také na seznámení
se zákonnou úpravou postupu veřejných zadavatelů po podání námitek uchazečem proti
jednotlivým úkonům veřejného zadavatele a seznamuje s postupem ÚOHS a soudů po
podání návrhu na přezkum či správní žaloby proti rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.
Seminář si klade za cíl účastníky důkladně seznámit s konkrétními postupy při zadávání
veřejných zakázek, druhy řízení a dohledem nad jejich zadáváním, včetně problémů, které
přináší povinná elektronická komunikace při zadávání VZ.

Program:
1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v rámci ČR i EU, působnost zákona a
základní pojmy, základní zásady, vztah základních zásad k zásadám 3 E.

2. Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, druhy zadávacího řízení,
lhůty.

3. Kvalifikace uchazečů a dodavatelů, její stanovení a prokazování.

4. Předpokládaná hodnota VZ, stanovení předpokládané hodnoty, zakázky
malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní zakázky, rozdíly v zadávání, zvláštní postupy
při zadávání formou zjednodušeného podlimitního řízení, určení druhu veřejné
zakázky na stavební práce.

5. Volba kritérií hodnocení veřejných zakázek. Hodnocení podle kritérií kvality a
nákladů životního cyklu. Hodnotící komise, procesní postupy.

6. Zvláštní postupy v zadávacím řízení (zakázka dělená na části, smíšená zakázka,
rámcová smlouva, elektronické aukce, dynamický nákupní systém, soutěž o návrh,
koncesní řízení, zjednodušený režim zadávání zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
uvedené v příloze č. 4 zák. č. 134/2016 Sb.).

7. Nové povinnosti zadavatelů (zjišťování vlastnické struktury dodavatele, vedení
zadávacího řízení výlučně elektronickou formou). Elektronická komunikace
zadavatele s uchazeči, národní elektronický nástroj.

8. Možnosti zadávání víceprací § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

9. Námitky proti rozhodnutí zadavatele, přezkum ÚOHS, soudní přezkum.

10. Zveřejňování – elektronický profil zadavatele, Věstník veřejných zakázek,
Úřední věstník EU, uveřejňování smluv a údajů o nich po realizaci zakázky, vztah
profilu zadavatele k úřední desce obce a k registru smluv.

11. Zadávání zakázek malého rozsahu.

12. Vztah zákona o veřejných zakázkách a úpravy smlouvy o dílo a kupní smlouvy
dle nového občanského zákoníku.

13. Nejčastější chyby a omyly uchazečů o zakázku i zadavatelů, praktické příklady,
diskuse.

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna