LIBEREC čtvrtek 10. 9. 2020 – 581 Přestupky v dopravě – prakticky Lektor Mgr. Leoš Staněk

01. 01. 1970

, Čtvrtek, 10 září, 2020, 09:00 - 14:00

Mgr. Leoš Staněk – právník, Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic.

,

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Nově akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na správné řešení nejčastějších
dopravních přestupků.

Vzdělávací program je určen úředníkům, vedoucím úředníkům,
strážníkům městské policie a dopravním policistům, kteří mají působnost na úseku
projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

PROGRAM: PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT
1. Úvod (seznámení účastníků s programem a cílem semináře, představení lektora)

2. Pojem přestupku, přehled právních předpisů

3. Vybrané procesní otázky u dopravních přestupků (relevantní právní předpisy, aktuální
judikatura, upozornění na zbytečná pochybení)
– příslušnost správních orgánů (místní, věcná, funkční)
– úkony před zahájením řízení (podání vysvětlení, zajištění důkazu před zahájením
řízení)
– doručování
– zahájení správního řízení, úkony správního orgánu
– účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, vady podání
– námitky podjatosti
– nahlížení do spisu vs. poskytován informací dle zákona 106/1999 Sb.
– společné řízení
– ústní jednání (posuzování omluv z účasti, provádění důkazů – svědecká výpověď,
důkaz listinou, znalecký posudek, ohledání, protokolace, obrazové a zvukové
záznamy)
– příkaz na místě, příkaz, rozhodnutí
– příklady procesně obstrukčních úkonů účastníků a návrhy reakce správního orgánu

4. Vybrané dopravní přestupky (příklady typických skutkových námitek a návrhy jejich
vypořádání, zbytečné chyby správních orgánů při dokazování, relevantní judikatura)
– přestupky spojené s alkoholem a jinými návykovými látkami
– antiradar
– zákaz předjíždění (obecná, zvláštní úprava)
– překročení nejvyšší povolené rychlosti
– další přestupky dle aktuálního vývoje judikatury

5. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

6. Dotazy, diskuse, předání materiálů (vzory, judikatura)

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných
celků, které mají působnost na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů
z této oblasti, ale zejména s procesními postupy dle zákona o přestupcích a správního řádu, a
to se zaměřením na praxi správního orgánu 1. stupně.

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna