Praha – 596 Řízení o přestupcích včetně aktuálních novinek v přestupkovém právu, lektorka Mgr. Pavlína Kroupová

01. 01. 1970

Praha, Pátek, 26 listopadu, 2021, 09:00 - 15:00

Mgr. Pavlína Kroupová – právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Zasedací místnost. Penzion Milk Inn – součást areálu mlékárny Pragolaktos, Českobrodská 1174

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Prezence od 8:30

Program semináře:

Výklad zákona č. 250/2016 Sb. bude paní lektorkou doplněn o velmi zásadní novinky v přestupkovém právu:

1)        Technická novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která byla schválena Parlamentem ČR a v nejbližší době lze očekávat její publikaci ve Sb. zák..

2)        Novela vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, která je v současné době projednávána Legislativní radou vlády. Tato novela může zásadním způsobem zasáhnout do funkční příslušnosti k projednávání přestupků na obecních / městských úřadech, neboť oproti dnešnímu stavu, projednávání přestupků ve většině ze stanovených správních činností již nově nebude podmíněno prokázáním zvláštní odborné způsobilosti v dané správní činnosti.

3)        Zákon č. 327/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přičemž tato novela nabude účinnosti 1.1.2022 a zasáhne do činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, neboť v souvislosti s výkonem agendy některých přestupků ukládá těmto úřadům nové povinnosti.

 

Hlavním účelem semináře je účastníky seznámit s reformou správního trestání – se zákonem č. 250/2016 Sb., a se zkušenostmi s jeho uplatňováním v praxi

Seminář je určen především úředníkům územních samosprávných celků zajišťujícím výkon agendy správního trestání (tedy přestupků nebo jiných správních deliktů fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob).

Mimo pracovníků, řešících přestupky proti občanskému soužití a majetku, se zákon 250/2016 Sb. týká i pracovníků, řešících přestupky v oblastech:

– dopravy,

– územního plánování a stavebního řádu,

– státní památkové péče,

– vnitřní správy,

– životního prostředí,

– živnostenského podnikání,

– sociálních služeb,

– sociálně-právní ochrany dětí,

– zdravotnictví,

– členů komisí k projednávání přestupků obcí

– státních zaměstnancům orgánů státní správy

Cílem semináře je zejména:

– uvést účastníky do nové právní úpravy správního trestání podle zák. č. 250/2016 Sb.

– napomoci účastníkům v orientaci v zák. č. 250/2016 Sb.

– v představení nových institutů, které upravuje zák. č. 250/2016 Sb.

– poukázat na zvláštní úpravy (odchylky) oproti obecné úpravě v zák. č. 500/2004 Sb.

– zdůraznit nové kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu stanovené zák. č. 250/2016 Sb..

Důležité upozornění:

V průběhu semináře nemůže být paní lektorkou poskytnut výklad k jednotlivým speciálním typům řízení v oblasti správního trestání, upravených cca ve 250 zvláštních zákonech.


 

Seminář je akreditovaný u MV ČR, účastnící obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

 

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna