Přestupky v dopravě – prakticky

Nadcházející události:
Olomouc, Čtvrtek, 17 prosince, 2020, 09:00 - 14:00

Mgr. Leoš Staněk – právník, Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic.

BEA Centrum, Kosmonautů 1288/1
1900.00 Kč
KOUPIT

Vzdělávací program Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v praxi (pro správní orgány 1. stupně) dle nového zákona o přestupcích 250/2016 Sb.” má být nápomocen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z této oblasti, ale zejména s procesními postupy dle zákona o přestupcích a správního řádu, a to se zaměřením na praxi správního orgánu 1. stupně.

Pan lektor ve výkladu zdůrazní změny správního trestání oproti stávající legislativní úpravě. 

Lektorem kurzů je Mgr. Leoš Staněk

Program kurzů

1. Úvod do problematiky
– pojem přestupku, základní právní předpisy a jejich vztah, příslušnost správních orgánů
2. Přípravné řízení
– zajištění důkazu před zahájením řízení, podání vysvětlení – účel, použitelnost jako důkazu,
pořádková pokuta
3. Blokové řízení
– náležitosti pokutového bloku, upozornění na chyby
4. Příkazní řízení
– předpoklady a požadavky pro možnost aplikace
5. “Klasické” správní řízení
– zahájení správního řízení, úkony správního orgánu, vedení řízení, spis
– účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků, vady podání
– doručování
– ústní jednání (posuzování omluv z účasti, provádění důkazů – svědecká výpověď,
důkaz listinou, znalecký posudek, ohledání, protokolace, obrazové a zvukové záznamy)
– zajišťovací a pořádkové instituty – pořádková pokuta, předvedení,
– vykázání z místa úkonu
– seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí
– rozhodnutí (náležitosti, druh a výše uložené sankce, požadavky na odůvodnění)
– odvolací řízení – úkony správního orgánu 1. stupně, autoremedura
– přezkumné řízení – autoremedura, předložení nadřízenému správnímu orgánu
6. Zvláštní druhy řízení
– společné řízení, řízení s mladistvými
7. příklady procesně obstrukčních úkonů účastníků a návrh reakce správního
orgánu

8. Jednotlivé přestupky proti bezp. a plynulosti silničního provozu
(překročení rychlosti, antiradary, řízení pod vlivem alkoholu, telefonování
za jízdy apod.)
– příklady typických skutkových námitek a návrhy jejich vypořádání
(závada tachometru, absence dopravního značení, proškolení policistů apod.)
9. Dotazy, diskuse

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.