600 Příbuzenství, rodičovství a náhradní rodinná péče v matriční praxi

10. 03. 2022
2200 Kč

číslo akreditace: AK/PV-839/2021

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

Vzdělávací program: Matrikářům: příbuzenství, rodičovství – mateřství a otcovství, osvojení  je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik. Důraz je kladen především na výklad vybraných ustanovení občanského zákoníku, zejména úpravy rodinného práva a jeho vztah k zákonu o matrikách.

Vzdělávací program je členěn na následující témata:

  1. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – OBECNÝ ÚVOD, LEGISLATIVNÍ ČLENĚNÍ
  • Obecný úvod
  • Legislativní členění občanského zákoníku
  • Vymezení relevantních pojmů z části I. Občanského zákoníku (právní osobnost, svéprávnost, nascitur, zletilost, svéprávnost)
  1. RODINNÉ PRÁVO – VYMEZENÍ RELEVANTNÍCH INSTITUTŮ, PŘÍKLADY Z PRAXE A VAZBA NA ZÁKON O MATRIKÁCH, KOMPARACE POSTUPŮ, PRAKTICKÁ CVIČENÍ
  1. příbuzenství a švagrovství
  2. určování a popírání rodičovství
  • mateřství – pojem, způsob určení, popření a důsledky pro matriční praxi; náhradní mateřství
  • otcovství – pojem, způsob určení, popření a důsledky pro matriční praxi
  • zvláštní případy rodičovství – rodiče stejného pohlaví – specifika zápisu do matričních knih a matričních dokladů
  1. rodičovská odpovědnost a osobní práva rodičů vůči dítěti
  2. osvojení – jméno a příjmení osvojence, utajení osvojení, příjmení osvojence po zrušení osvojení, osvojení zletilého
  3. náhradní rodičovská péče
  • pěstounství
  • poručnictví