Obchodní podmínkyVzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®

VAVS s.r.o.

Obchodní podmínky

I. Přihláška na seminář
a. Závaznou přihlášku na seminář zašle účastník elektronicky z webových stránek pořadatele www.vavs.cz do termínu uzávěrky přihlášek semináře (5 dní před termínem konání semináře) pořadateli semináře.
b. Po termínu uzávěrky je nezbytné konzultovat přihlášení telefonicky, přihlášení je možné v případě
dostatečné kapacity školicích prostor po odsouhlasení pořadatelem semináře.
c. Závazná přihláška je platná po obdržení potvrzovacího emailu od pořadatele. Přílohou potvrzovacího emailu je faktura/daňový doklad.

II. Úhrada semináře
a. Objednavatel semináře odesláním závazné přihlášky akceptuje tyto obchodní podmínky a výši smluvní ceny vložného semináře, která je stanovena dohodou smluvních stran.
b. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu vložného semináře na účet pořadatele převodem (variantně v hotovosti při prezenci po vzájemné dohodě s pořadatelem semináře). Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním a specifickým symbolem, uvedenými na faktuře, která tvoří přílohu potvrzovacího emailu.

III. Daňový doklad
a. Daňový doklad/faktura je zasílán pořadatelem jako příloha potvrzovacího emailu. Splatnost faktury je 14 dní.

IV. Stornovací podmínky
a. Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 5 dnů před zahájením semináře.
b. V případě storna semináře ve lhůtě kratší než 5 dní se vložné nevrací.
c. Místo přihlášeného pracovníka lze vyslat na seminář náhradníka.

V. Ochrana osobních údajů
a. Pořadatel semináře se zavazuje nakládat s osobními údaji tak, jak ukládá příslušná platná legislativu ke dni odeslání přihlášky na seminář (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění).
b. Účastník semináře odesláním závazné přihlášky na seminář souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, datum a místo narození) pořadatelem semináře pro účel vystavení osvědčení dle §20 zákona o úřednících 312/2002 Sb.

VI. Užívání cookies
Ze zákona můžeme na vašem zařízení ukládat pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Analytické ani jiné cookies náš web neukládá. Dalším prohlížením stránek s užíváním těchto cookies souhlasíte.