707 „Správní řízení – matrika, webinář“ pro ZAČÁTEČNÍKY

23. 02. 2023
2400 Kč

online od 8:00

Na tento seminář, jehož výklad bude zaměřen na základní situace při správním řízení na matrice, bude navazovat seminář dne 21. 3. 2023, který bude zaměřen na složitější případy a složitější správní řízení. Odkaz najdete zde.


číslo akreditace AK/PV-11/2023

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

4   Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik.

4   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Základní zásady činnosti správních orgánů.

4   Instituty správního řádu  – zejm. místní a věcná příslušnost, účastníci řízení a zastoupení, jednací jazyk, spis, protokol, lhůty a počítání času, dokazování, základní otázky doručování,  účinky rozhodnutí (právní moc a vykonatelnost)

4   Postupy podle správního řádu – zahájení řízení na žádost; postupy podle části II. a III. správního řádu – průběh řízení, zajištění řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení a správního orgánu; přerušení řízení; správní rozhodnutí; odvolání; autoremedura.

4   Speciální postupy podle zákona o matrikách – specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách – uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

4   Správní řízení podle zákona o matrikách (příklady z praxe).

  • Řízení o povolení změny jména/ příjmení nezl. dítěte dle § 72 zákona o matrikách.
  • Řízení o povolení změny jména/ příjmení zletilé osoby (1 úč. řízení) dle § 72 zákona o matrikách.
  • Řízení o změně jména/příjmení po povolené změně pohlaví dle § 72 odst. 5 zákona o matrikách.

4   Správní řízení podle občanského zákoníku (příklady z praxe).

  • prominutí předložení dokladů § 664 – podmínky, náležitosti žádosti, možnosti rozhodnutí.