716 Správní řízení na úseku matrik pro pokročilé, webinář

21. 03. 2023
2000 Kč

Kurz je věnován zejména složitějším, problematičtějším a méně častým procesním situacím na úseku matrik. Kurz zahrnuje i základní informace o přezkumu matričních rozhodnutí a k problematice řízení o přestupcích na úseku matrik. Volně navazuje na kurz Správní řízení – matrika – pro začátečníky (odkaz)

online od 8:00


Blok I. –  VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍHO ŘÁDU A SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY

–        Právní předpisy upravující procesní postupy na úseku matrik

–        Vybrané aspekty správního řízení. Problematické otázky doručování. Důsledky vad příslušnosti. Litispendence a změny podmínek příslušnosti v průběhu řízení. Přerušení řízení. Ochrana proti nečinnosti.

Stížnosti – podmínky uplatnění stížnosti; postup při vyřizování stížnosti.

Blok II. – VYBRANÁ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ POSTUPY NA ÚSEKU MATRIK

–        Specifika postupu podle § 87 zákona o matrikách vč. relevantní judikatury.

–        Zápis narození při oznámení narození dítěte mimo zdravotnické zařízení.

–        Řízení o povolení uzavření manželství zmocněncem.

–        Řízení o povolení změny příjmení – vybrané aspekty:

o   Změna příjmení za trvání manželství.

o   Změna příjmení rodičů a nezletilých dětí.

o   Změna příjmení nezletilých v náhradní rodičovské péči.

–        Řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu ve vazbě na matriční agendu.

Blok III. –  ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU MATRIK

–        základní informace (příslušnost k projednávání, skutkové podstaty, základní otázky odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích).

Blok IV. – MOŽNOST PŘEZKUMU MATRIČNÍCH ROZHODNUTÍ

–        Řízení o odvolání:

o   Postup prvostupňového orgánu po podání odvolání (vč. problematicky autoremedury).

o   Postup odvolacího orgánu.

o   Opožděné a nepřípustné odvolání.

–        Mimořádné opravné a dozorové prostředky ve vazbě na matriční agendu.

–        Soudní přezkum matričních rozhodnutí – možnosti přezkumu (správní žaloba, kasační stížnost), rozhodnutí správních soudů.